บรรณาธิการที่ปรึกษา

คณบดีคณะนิติศาสตร์

นายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร

ศาสตราจารย์ ดร.ประชุม โฉมฉาย

ศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์


ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

อาจารย์ มานพ นาคทัตบรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้ากองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ

อาจารย์ ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล

อาจารย์ ภัทรพงษ์ แสงไกร

อาจารย์ สุรศักดิ์ บุญญานุกูลกิจผู้จัดการ

นางสาวรุ่งทิพย์ สร้อยทองกองจัดการ

นางสิริกานต์ รัชชากร

นางสาวมนต์ผกา แก้วแย้มนักศึกษา

นางสาว มนสิชา ศรีพรหม

นาย นันธพงษ์ ศรแก้ว

นาย อัฑฒพล ธนศานติ

นางสาว สุขใจ ปานผาสุข

นาย จักรกฤษณ์ มุสิกสาร


นาย ธีรเจต สกนธวัฒน์

นาย ติณห์ภัทร รัตตมณี

นางสาว ณินทร์พิม นววัชรินทร์รายชื่อบรรณาธิการในอดีตปีที่พ.ศ.
อาจารย์ เสริมศักดิ์ เทพาคำ12512
อาจารย์ เสริมศักดิ์ เทพาคำ22513
ดร.มานะ พิทยาภรณ์32514
อาจารย์ ถาวร โพธิ์ทอง42516
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยะกุล92520
อาจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์102521
อาจารย์ ชาติชาย อัครวิบูลย์102522
รองศาสตราจารย์ มาลี พฤกพงศาวลี112523
รองศาสตราจารย์ มาลี พฤกพงศาวลี112524
รองศาสตราจารย์ ดร.พิศวาท สุคนธพันธ์122525
รองศาสตราจารย์ ทิพย์ชนก รัตโนสถ132526
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ142527
รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย152528
รองศาสตราจารย์ สุดา วิศรุตพิชญ์162529
ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์ ถิระวัฒน์172530
รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู182531
รองศาสตราจารย์ สหธน รัตนไพจิตร192532
รองศาสตราจารย์ ภาสกร ชุณหอุไร202533
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล212534
รองศาสตราจารย์ ดร.อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป222535
อาจารย์ ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร232536
รองศาสตราจารย์ ดร.ศนันท์กรณ์ โสตถิพันธุ์242537
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์252538
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์262539
ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ เอกบุตร272540
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ282541
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต292542
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ302543
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ312544
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์322545
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์332546
รองศาสตราจารย์ ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช342547
รองศาสตราจารย์ ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์342547
อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์352549
อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์362550
รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ372551
อาจารย์ ชาคริต สิทธิเวช382552
ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ392553
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง ศรีสนิท402554
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล412555
อาจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์422556
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท432557
รองศาสตราจารย์ ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์442558