ตำราเล่มล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธิ์

ช่องทางการสั่งซื้อ

สำนักพิมพ์วิญญูชน

โทรศัพท์  0-2996-9471-3   โทรสาร  0-2996-9474   Website : www.winyuchon.co.th

 

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โทรศัพท์  0-2613-3890, 0-2221-0633   โทรสาร  0-2226-1880   Website : http://bookstore.tu.ac.th

 

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์  0-2218-7001-5   โทรสาร  0-2251-7012   Website : www.chulabook.com

 

รายการหนังสือ โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน 2558-2559

          โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนดำเนินงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการจัดทำตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 ขอนำเสนอตำราเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งที่จัดทำเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 47 ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ขอแนะนำตำราที่จัดพิมพ์ในลักษณะคำอธิบายเรียงมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จัดพิมพ์โดยกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ มีจำนวน 14 ชื่อเรื่อง และท้ายที่สุด ขอนำเสนอวารสารนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารกฎหมายที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการกฎหมายมากว่า 44 ปี

          โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนหวังว่า ข้อมูลเกี่ยวกับตำราและวารสารกฎหมายคงจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจกฎหมายโดยทั่วไปได้มีโอกาศศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายจากผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ดังปรากฏอยู่ในรายการหนังสือนี้แล้ว

 

โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์