ตำราเล่มล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธิ์

รายการหนังสือ โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน 2558-2559

          โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนดำเนินงานภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการจัดทำตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2557 ขอนำเสนอตำราเพื่อใช้ในการเรียนการสอนทั้งที่จัดทำเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 47 ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ขอแนะนำตำราที่จัดพิมพ์ในลักษณะคำอธิบายเรียงมาตราของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จัดพิมพ์โดยกองทุนศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ มีจำนวน 14 ชื่อเรื่อง และท้ายที่สุด ขอนำเสนอวารสารนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นวารสารกฎหมายที่ตีพิมพ์บทความทางวิชาการกฎหมายมากว่า 44 ปี

          โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนหวังว่า ข้อมูลเกี่ยวกับตำราและวารสารกฎหมายคงจะเป็นประโยชน์แก่นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจกฎหมายโดยทั่วไปได้มีโอกาศศึกษา ค้นคว้า เพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมายจากผลงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมสาสตร์ ดังปรากฏอยู่ในรายการหนังสือนี้แล้ว

 

โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์