คำแนะนำการตีพิมพ์

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน ส่งวารสาร เสนอบทความที่ตีพิมพ์ โดยบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์มีลักษณะ ดังนี้

(๑) บทความวิชาการ หมายถึง บทความที่นำเสนอการวิเคราะห์หรือวิจารณ์กฎหมายทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านองค์ความรู้หรือการนำไปประยุกใช้ต่อไป

(๒) บทความวิจัย บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยทางนิติศาสตร์เพื่อนำเสนอข้อค้นพบหนึ่งข้อค้นพบจากงานวิจัยอย่างเป็นระบบ

(๓) ฎีกาวิเคราะห์ หมายถึง งานเขียนวิเคราะห์คำพิพากษาของศาล

(๔) ปกิณกะกฎหมาย ที่นำเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในทางกฎหมาย

การเตรียมต้นฉบับ

ต้นฉบับควรพิมพ์ด้วยกระดาษ A4 พิมพ์หน้าเดียว โดยจัดพิมพ์ด้วย Microsoft Word for Windows ผู้เขียนควรตรวจความถูกต้องของการสะกดคำและไวยกรณ์ รวมทั้งความสม่ำเสมอของการใช้คำที่ทับศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งบทความ ทั้งนี้ ผู้เขียนควรระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

(๑) ชื่อเรื่องไม่ยาวเกินไปแต่ครอบคลุมสาระทั้งเรื่อง

(๒) ชื่อผู้เขียนและชื่อบทความมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(๓) หน่วยงานสังกัดของผู้เขียน พิมพ์ไว้ในเชิงอรรถ (ท้ายหน้ากระดาษ)

(๔) การอ้างอิงให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเชิงอรรถตามแบบที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

(๕) การแปลศัพท์เฉพาะ (technical terms) และชื่อบุคคลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยในวงเล็บคำภาษาอังกฤษครั้งแรกที่ใช้คำดังกล่าวครั้งเดียว โดยไม่ต้องวงเล็บคำดังกล่าวอีก

(๖) บทคัดย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความยาวอย่างละไม่เกิน ๘๐๐ คำ

การส่งบทความตีพิมพ์

ต้องเป็นบทความที่ยังไม่เคยตีพิมพ์และไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน โดยสามารถส่งบทความมาที่

กองบรรณาธิการวารสารนิติศาสตร์

โครงการวารสารนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ ๒ ถ.พระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ 02-613 2169 หรือ 02-613 2109

โทรสาร 02-623 5129

ทั้งนี้การรับเรื่องจะตีพิมพ์เป็นสิทธิของคณะบรรณาธิการ และคณะบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือความถูกต้องของเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์ทุกเรื่อง และสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่ส่งมาตีพิมพ์และอาจจะส่งเรื่องคืนมายังผู้เขียนให้แก้ไขเพิ่มเติม หรือพิมพ์ต้นฉบับใหม่แล้วแต่กรณี

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ทุกเรื่องจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่ตรงตามสาขาวิชา

ดาวโหลดแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาพิมพ์ในวารสารนิติศาสตร์ Download แบบฟอร์ม คลิกที่นี่

ส่งบทความออนไลน์

ชื่อผู้ส่งบทความ

อีเมล์ *

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัพโหลดไฟล์ ( Word )